NEW ISSUE!

GRAB YOUR COPY NOW

"Heads will roll" by Anastasia Shestakova

"Heads will roll" by Anastasia Shestakova

N1.jpg
N2.jpg
N3.jpg
N4.jpg
N5.jpg

HEADS WILL ROLL

PHOTOGRAPHY: Anastasia Shestakova  @monterelli 

MAKEUP & STYLING: Kseniya Borisova @style.obraz 

MODEL: Anastasiya Konosh  @heynesty

"Hard Reality" by Sigrid Mayer

"Hard Reality" by Sigrid Mayer

"Muse" by Caroline Miller

"Muse" by Caroline Miller

0